Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії 

Редакційна колегія несе відповідальність за видання, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.

Приймаючи рішення стосовно публікації редакційна колегія керується лише достовірністю представлених даних та науковою цінністю роботи. Зміст статей оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану, місця роботи або політичних уподобань автора (авторів).

Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.

Редакційна колегія не  допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів.

Редакційна колегія спільно з видавцем при виявленні конфліктної ситуації приймають всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено.

Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.

 Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, а також визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам.  Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

 

Етичні зобов’язання авторів

 

Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

Автори мають гарантувати повну оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

 Автори не повинні надавати в журнал "Гірнича геологія та геоекологія" статті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.

 Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.