ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Автор(и)

  • Н.О. Д’яченко Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ, Ukraine
  • О.О. Дятел Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2020.1.234275

Ключові слова:

гірнича промисловість, відходи, викиди, довкілля, утилізація, питомі викиди, гірнича промисловість, відходи, викиди, довкілля, утилізація, питомі викиди

Анотація

Проведено дослідження з оцінки еколого-технічних показників діяльності вугільних підприємств під час видобутку вугілля та статистичних даних стосовно тенденцій утворення та поводження з відходами. Запропоновано розглядати тенденції з поводження з відходами за допомогою безрозмірних коефіцієнтів: утилізації, спалення або видалених на звалище відходів (Кутиліз, Кспал, Квід), які є показниками залежності у часі та мають математичний вираз у вигляді: відношення обсягів утилізованих, спалених або видалених у спеціальні місця відходів до обсягу генерованих за рік відходів. Обґрунтована доцільність використання величини питомих викидів забруднювальних речовин по кожній забруднюючій речовині в цілому по виробництву та від кожного джерела викиду. Доведено, що такий підхід допускає практичну можливість об'єктивного контролю за фактичними викидами забруднювальних речовин, та встановлює залежність між кількістю забруднювальної речовини, що викидається, та діяльністю або бездіяльністю, пов'язаною з цим викидом. Встановлено, що за останні роки зниження видобутку кам’яного вугілля призвело до невиправданого збільшення викидів забруднюючих речовин на багатьох державних підприємствах. Встановлено, що мінімізація генерування, повторне використання, переробка та відновлення відходів – жодним чином не відображається у заходах поводження з відходами гірничої промисловості та, швидше, відображає уповільнення заходів щодо захисту та збереження довкілля. Доведено, що основний метод, який застосовують в Україні – створення звалищ або накопичувачів. Розрахунок відношення операцій (утилізація, спалення, видалення у спеціальні місця) з відходами до обсягу утворення останніх показав, що Кутиліз поступово знижається, навпаки - Квід демонструє активний приріст (в 1,5 рази). Зроблено висновок, що директиви ЕС щодо поводження з відходами не виконуються у повному обсязі (в першу чергу це стосується рециркуляції відходів); доцільно передбачати або повторне використання відходів гірничої промисловості, або додавання вартості шляхом конвертації відходів у щось інше.

Посилання

Pavlichenko A.V. 2015. Ways to improve the environmental activities of the coal mining company Coll. Science. Proceedings of the National Mining University. (49). P. 297-305. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2015_49_41 т- in Ukrainian

2. Bezruchko, K., Diachenko, N. 2020. Structural-kinematic relationships at the development of shear dislocations and their impact on localization of gas-dynamic phenomena on the example of Krasnoarmiiska monocline at Donbas. Heodynamika, 2(29), P. 66-78. URI:https://doi.org/10.23939/jgd2020.02.066

Bezruchko, K., Diachenko, N., Urazka M. 2018. Influence of the western donbass share dislocation zone on the formation of gas accumulations in coal-bearing sediments. Heodynamika, (24), P.27-39 URI:https://doi.org/10.23939/jgd2018.01.027

Diachenko N., Diachenko А. 2019. Pop-up structures of Petrodonetska anticline and adjacent territories. Web of Conferences EDPsciences «Essays of mining science and practice» 109 (France). 00017. RI: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/35/e3sconf_rmget18_00017.pdf

Ulitsky O.A., Diachenko N.O., Dyatel O.O., and other 2020. The results analysis of the monitoring studies of coal enterprises current impact on the components of the environment. Ecology. Environment. Energy saving: Materials I All-Ukrainian scientific-practical. conferences with international participation (December 3-4). (Poltava: NUPP). P. 35-38. URL: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2020/030412/zbirnik-materialiv.pdf - in Ukrainian

Order On Approval of Methodological Provisions on the Organization of State Statistical Surveillance on Waste Management (Methodological Provisions, Section 2). State Statistics Service of Ukraine. 2013. № 328 (v0328832-13). - in Ukrainian

Diachenko N.A. 2013. Peculiarities of formation of regional funnels of depression in Paleogene sediments under the influence of mine drainage and water intake (Western Donbass). Scientific works of UkrNDMI NAS of Ukraine. (1). P. 291–305. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57155

Dyatel O.O. 2018. Calculations and forecasting of the impact of the development of the Khotyslavske deposit on the hydrodynamics of groundwater and groundwater of Western Polissya. Ecological safety and nature management. 2 (26). P.65-76. - in Ukrainian

Typical method for determining the specific emissions from major industries by industry. D. № 0002556-00, Approved 25.12.2000 / Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Access mode https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002556-00#Text - in Ukrainian

Eurostat Statistics Explained. Waste management indicators. November 2019. (ISSN 2443-8219) URI: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_management_indicators#Context

State Statistics Service of Ukraine. Statistical information: Environment. Waste generation and disposal by classes and categories. (1998-2019). - [Electronic resource]. - Access mode http://www.ukrstat.gov.ua/ - in Ukrainian

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-08

Як цитувати

[1]
Д’яченко, Н. і Дятел , О. 2020. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 1 (Груд 2020), 60–72. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2020.1.234275.

Номер

Розділ

Геоекологія